شنبه 23 آذر 1398

تماس با ما

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 14:05 ویرایش : ‎1396/01/26 12:33 بازدید: 4295

دفتر فرماندار
تلفن : 01342337972
نمابر : 

دفتر معاون سیاسی اجتماعی
تلفن : 01342332907
نمابر : 

دفتر معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
تلفن : 01342338008
نمابر : 

بخشدار مرکزی

تلفن : 01342335871

بخشدار رودبنه

تلفن : 42442000

روابط عمومی
تلفکس : 01342337744

حراست
تلفکس : 01342335767

امور اداری و مالی
تلفکس : 01342337070

دفتر امور بانوان و رابط آموزش و امور یارانه
تلفکس : 01342338169

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی